Seksuele en andere vormen van intimidatie

Notitie:   Seksuele en andere intimidatie

In 2017 is een tevredenheidsenquête onder de leden gehouden. Een punt dat daarin opviel was dat er enkele opmerkingen waren over intimiderend optreden van leden in de zaal.
Bij verder onderzoek heeft niemand een nadere toelichting gegeven.
Zodoende kwamen geen gegevens boven waar het bestuur iets mee kon.
Sindsdien wordt het adres van de vertrouwenspersoon van de NTTB in elke uitgave van het clubblad ’t Schuivertje  vermeld.
Die vertrouwenspersoon is nogal ver weg; aan de andere kant is een vertrouwenspersoon binnen onze kleine vereniging weer te dichtbij. 
Een Vlissingse vertrouwenspersoon bestaat niet.
De gemeente, er naar gevraagd, voelde er niet voor zo’n functionaris aan te stellen.

Het bestuur ziet het belang van beter beleid op het gebied van seksuele en andere intimidatie, vandaar deze notitie.

De Nederlandse Tafeltennis Bond heeft uitgebreid geschreven over de intimidatieproblematiek en er belangrijke stukken over samengesteld.
Ons beleid is daar op gebaseerd.
Het is te vinden onder
www.nttb.nl en dan →  Vereniging en dan →  Vertrouwenspersoon en dan relevante links en → Seksuele Intimidatie, Beleid voeren bij een sportvereniging.

Sinds 2015 al worden van alle jeugdtrainers en anderen die in contact komen met jeugd en van bestuursleden Verklaringen omtrent Gedrag aangevraagd.
Elke vier jaar zullen die worden  vernieuwd ( omdat de zittingstermijn voor bestuursleden vier jaar is).

Bij de aanstelling worden zij ondervraagd op het betreffende gebied en waar nodig worden referenties gevraagd.

Omgangsregels
Binnen sportverenigingen heb je te maken met intimiteit. Bij veel activiteiten is er sprake van lichamelijk contact. Gedacht kan worden aan het stoeien, in kleine ruimten vertoeven en het douchen met elkaar. Het bestuur accepteert en gedoogt geen enkel gedrag dat ervaren wordt als (seksuele) intimidatie of misbruik. Daarom vindt het bestuur het nodig gedragsregels te stellen:

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging
 • ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft
 • ik val de ander niet lastig
 • ik berokken de ander geen schade
 • ik maak geen misbruik van mijn machtspositie
 • ik scheld niet en plaag niet met gemene grappen over anderen
 • ik negeer de ander niet 
 • ik doe niet mee aan pesten, uitlachen, roddelen
 • ik vecht niet, gebruik geen geweld; ik dreig niet en draag geen wapens
 • ik kom niet dichter bij iemand dan die wil en ik raak de ander niet tegen haar/zijn wil aan
 • ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht
 • ik stel geen ongepaste persoonlijke vragen over leven, uiterlijk en dergelijke
 • als iemand mij lastig valt of hindert, vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp
 • ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich er niet aan houdt er op aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Jeugd
Speciaal voor begeleiders van jeugd gelden de volgende regels die specifieker zijn.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 • Waardigheid. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is  in het kader van de sportbeoefening.
 • Seksuele intimidatie De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 •  Seksueel misbruik: Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 •  Aanraking: De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren  (zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen, borsten).
 •  Intimiteiten: De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 • Privéruimte: De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleed- of hotelkamer.
 •  Bescherming: De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van  de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • Tegenprestaties: De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen.  Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 •  Naleving: De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels  zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 •  Verantwoordelijkheid: In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider  in de geest hiervan te handelen.
 • Melding: melding bij het bestuur is aangewezen in gevallen waarin er incidenten of berichten zijn die in strijd zijn met bovenstaande regels.

Het bestuur verplicht zich om elke mededeling, bericht of zelfs gerucht ernstig te nemen, te onderzoeken en zo nodig krachtig op te treden.
In die gevallen zal de Nederlandse Tafeltennisbond ingeschakeld worden en zijn adviezen opgevolgd.

Volgens ons eigen Huishoudelijk Reglement gelden ook hier artikel 8: “strafbare handelingen zijn handelingen die …… het bestuur of de leden benadelen of kunnen benadelen; en handelingen die in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden.
Het bestuur kan overgaan tot schorsing c.q. royeren of andere straf- of disciplinaire maatregelen nemen”.

In het geval van seksuele intimidatie zal het bestuur aangifte bij de politie doen indien het slachtoffer dit ook wil.

Als Vertrouwens Contact Persoon is te bereiken bij de NTTB:
Liesbeth van der Meer 06- 3612 1487 of via de mail: vertrouwenscontactpersoon@tafeltennis.nl

Bij NOC *NSF kan  hiervoor contact gezocht worden via 09002025590 

Het bestuur is bereikbaar:    
voorzitter: Ger van Leeuwen   0118 462930  voorzitter@ttvwesterzicht.nl                 

Deze notitie met de naam Seksuele en andere vormen van intimidatie krijgt een vaste plaats op de website van de vereniging: https://www.ttvwesterzicht.nl

Ook wordt een vaste verwijzing naar de beleidsnotitie in het kwartaalclubblad ’t Schuivertje opgenomen.

Omdat het nieuw geformuleerd beleid is krijgen alle leden binnenkort per rondschrijf e-mail het verzoek hier kennis van te nemen.
Nieuwe leden wordt expliciet gewezen op de notitie en hoe die te vinden.

Vlissingen, 13-04-22

Het bestuur